شرکت کشت و صنعت نماد سبز مهام ایرانیان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی :

14007599741 (فعال)

تاریخ تاسیس :

1397/2/30

شماره ثبت :

15483